Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Informácie k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (právnická osoba) pre nového poskytovateľa

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie:

 • ambulancie
 • zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • stacionára
 • polikliniky
 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 • všeobecnej nemocnice
 • liečebne
 • hospicu
 • domu ošetrovateľskej starostlivosti
 • mobilného hospicu

Ak je na vydanie takéhoto povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

Podľa informácií z VUC Bratislava, k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa § 13 zákona č. 578/2004 Z. z. (prvé povolenie) je potrebné postupovať nasledovne:

Právnická osoba v žiadosti uvedie:

 • obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené; meno, priezvisko;
 • miesto trvalého pobytu osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom;
 • meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu, miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, uviesť aj miesto prechodného pobytu na území SR;
 • druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie;
 • miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia – ulica, smerové číslo, mestská časť, mesto, obec.

Právnická osoba doloží k žiadosti o vydanie povolenia:

 1. právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu;
 2. údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať 
 3. údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať (názov obce a katastrálneho územia, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu alebo číslo listu vlastníctva), alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom; v prípade podnájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prenájmom tretej osobe;
 4. právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky;
 5. čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala spoločnosť zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) alebo e) zákona č. 578/2004 Z. z. a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé – s úradne overeným podpisom žiadateľa;
 6. diplom o ukončení vysokej školy odborného zástupcu;
 7. pracovná zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a  odborným zástupcom;
 8. doklad o zaplatení správneho poplatku (informácie nižšie).

Všetky Ddoklady, okrem čestného vyhlásenia, postačujú v kópii, nie je potrebné ich overiť.

Správny poplatok za vydanie povolenia pre právnickú osobu je stanovený vo výške 500 eur podľa zákona č. 286/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest