Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Informácie k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (právnická osoba) z dôvodu zmeny

Ak ste právnická osoba a meníte miesto výkonu prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, meníte druh činnosti alebo meníte odborného zástupcu, vyžaduje sa vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie.

V žiadosti o vydanie povolenia uvediete požadovanú zmenu, doložíte doklady, ktoré sa na ňu vzťahujú a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.

Právnická osoba v žiadosti o vydanie povolenia z dôvodu zmeny uvedie:

 • číslo pôvodného (aktuálne platného) povolenia;
 • požadovanú zmenu;
 • obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo;
 • meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu, miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, je potrebné uviesť aj miesto prechodného pobytu na území SR;
 • druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie;,
 • miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia – ulica, smerové číslo, mestská časť, mesto, obec.

Právnická osoba doloží k žiadosti o vydanie povolenia z dôvodu zmeny:

1) čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie podľa zákona č. 578/2004 Z. z. a že uvedené údaje v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé – s úradne overeným podpisom žiadateľa;
2) doklad o zaplatení správneho poplatku;
a taktiež doklady, ktoré sa týkajú uskutočňovanej zmeny:

V prípade, ak meníte miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia doložíte:

 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať (názov obce a katastrálneho územia, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu alebo číslo listu vlastníctva), alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom; v prípade podnájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prenájmom tretej osobe;
 • právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky.

V prípade, ak meníte odborného zástupcu je potrebné doložiť k žiadosti:

 • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu;
 • diplom o ukončení vysokej školy odborného zástupcu;
 • pracovnú zmluvu uzatvorenú medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a odborným
 • zástupcom.

V prípade, ak meníte odborné zameranie zdravotníckeho zariadenia doložíte k žiadosti:

 • právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky;
 • ak došlo k zmene v zmluve o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť
 • poskytovať, je potrebné predložiť novú platnú zmluvu o nájme; v prípade podnájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prenájmom tretej osobe;
 • ak zároveň pri novom odbornom zameraní bude určený nový odborný zástupca, je potrebné doložiť aj doklady týkajúce sa zmeny odborného zástupcu.

Všetky doklady, okrem čestného vyhlásenia, postačujú v kópii a nie je potrebné ich overiť!

Úhrada správneho poplatku:
Správny poplatok za vydanie povolenia pre právnickú osobu (zmena, ktorá si vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým sa súčasne zruší pôvodné povolenie) je stanovený vo výške 50 EUR. Poplatok sa platí bez výzvy a je splatný pri podaní, ktorý smeruje k vydaniu úkonu.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest