Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Informovaný súhlas

Právo pacienta na informácie o svojom zdravotnom stave, tvorí časť zložky osobnostného práva fyzickej osoby, a to konkrétne práva na telesnú integritu.

Právo rozhodovať o svojej telesnej integrite v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sa realizuje cez inštitút informovaného súhlasu, ktorý je zložený z dvoch fáz, a to z (i) poskytnutia poučenia pacientovi a z (ii) prejavenia vôle pacienta prijať, resp. neprijať navrhnutú zdravotnú starostlivosť. Zásah do tela fyzickej osoby tak môže byť vykonaný jedine na základe súhlasu dotknutej osoby. 

Podľa § 6 ods. 1 písm. a) Zákona č. 576/2004 Zb. O zdravotnej starostlivosti (ďalej len ,,Zákon o zdravotnej starostlivosti“) je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Podľa § 6 ods. 2 Zákona o zdravotnej starostlivosti: „Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.“

Spôsob poskytnutia poučenia

Podľa § 6 ods. 2 Zákona o zdravotnej starostlivosti Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom zdravotnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke informáciu o tom, či:

  1. bolo osobe poskytnuté poučenie,
  2. osoba odmietla poučenie,
  3. osoba udelila informovaný súhlas,
  4. odmietla udeliť informovaný súhlas alebo
  5. osoba informovaný súhlas odvolala.

Vyššie zvýraznené kvalitatívne parametre musia byť splnené kumulatívne, teda všetky a naraz. To, či je pacient riadne poučený, sa neodvíja od toho, čo mu jeho ošetrujúci lekár povedal, ale od toho, čo pacient pochopil. 

Definícia Informovaného súhlasu

Zákon o zdravotnej starostlivosti v § 6, písm. 4 definuje Informovaný súhlas nasledovne: ,,Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.

Každý, kto má právo na poučenie, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

Podľa § 6 ods. 7 Zákona o zdravotnej starostlivosti: ,,Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.“

Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

V prípade preukazovania získania relevantného informovaného súhlasu pred príslušnými orgánmi platí princíp obráteného dôkazného bremena. Získanie informovaného súhlasu je povinný preukázať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. 

Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie. Ak informovaný súhlas dal zákonný zástupca, súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest