Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Ochrana osobných údajov – COVID

Poskytovatelia, máte aktualizovanú ochranu osobných údajov v súvislosti s pandemickou situáciou?

Od 1. septembra majú prevádzkovatelia, ktorí sú súčasne aj zamestnávateľmi, novú povinnosť v súvislosti s opatrením úradu verejného zdravotníctva. Zamestnávateľ môže pri vstupe zamestnanca požadovať preukázanie sa informáciou o absolvovaní izolácie v domácom alebo inom prostredí. 

Zamestnanec preukáže splnenie tejto povinnosti:

  • po ukončení negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
  • potvrdením o prekročení štátnej hranice Slovenska, pokiaľ zamestnanec navštívil tzv. rizikovú krajinu

V opačnom prípade je zamestnávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu a odoprieť takejto osobe vstup do priestorov.

Právnym základom pre zamestnávateľa je čl. 6. odst. 1, písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Táto zákonná povinnosť súvisí ďalej so zákonom:

– č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  zamestnávateľ je povinný uplatňovať prevenciu a zavádzať opatrenia nutné pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

–  č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zamestnávateľ je povinný prijímať opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Zamestnávateľ by mal vopred svojich zamestnancov informovať o tom, že sú povinní zamestnávateľovi oznámiť, že navštívili takúto krajinu.

Informačná povinnosť zamestnávateľa je v súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia. V realite ju zamestnávateľ môže sprostredkovať zamestnancom formou interného predpisu, intranetu, osobne alebo formou vývesky. Je dobré, ak skontroluje spätnú reakciu, či sa všetci zamestnanci oboznámili s touto povinnosťou.

Zamestnávateľ ako prevádzkovateľ (podľa GDPR) by mal mať aktualizovaný záznam o spracovateľskej činnosti a ak má aj bezpečnostnú smernicu. 

Pokiaľ potrebujete pomôcť s ich aktualizáciou neváhajte nás osloviť.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest