Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Samozrejme s výnimkami, stanovenými príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže odmietnuť návrh na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie. Tiež keď osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnícka starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi, nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu, alebo v prípade umelého prerušenia tehotenstva, sterilizácie či asistovanej reprodukcie, ak poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať.   

V prípade odmietnutia uzatvorenia dohody o uzatvorení zdravotnej starostlivosti z dôvodu prekročenia únosného pracovného zaťaženia osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode poskytovateľa ambulantnej starostlivosti, príslušný samosprávny kraj na podnet odmietnutej osoby preverí tieto skutočnosti a určí, ktorý poskytovateľ s ňou uzatvorí takúto dohodu. V prípade zistenia, že odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebolo opodstatnené môže tiež učiť aj poskytovateľa, ktorý toto uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol. 

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa podľa zákona uzatvára vždy písomne, a to na obdobie najmenej 6 mesiacov. Jej prvopis musí byť súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis musí byť odovzdaný osobe, s ktorou bola dohoda podpísaná. 

Poskytovateľ má právo od uzatvorenej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odstúpiť, a to z rovnakých dôvodov a za rovnakých podmienok, ako môže dohodu neuzatvoriť. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest