Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

V zmysle § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP)  daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa okrem týchto plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie.

Niektoré príjmy sú oslobodeným príjmom a ide o nepeňažné plnenia poskytnuté držiteľom, pričom držiteľ je:

  • držiteľ registrácie lieku, 
  • držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, 
  • držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, 
  •  držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, 
  • výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, 
  • výrobca a distribútor dietetickej potraviny,
  • alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb.

Ide o nepeňažné príjmy vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel (zákon č. 362/2011 Z. z.  o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu (§ 42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); 

Pozor! za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním.

Komplexnú informáciu o peňažných a nepeňažných podmienkach, ktorú poskytla Finančná správa Slovenskej republiky nájdete na po kliknutí na tomto linku. 

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest