Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Naše služby

Dokumentácia

V pravidelných mesačných newslettroch budú naši klienti informovaní o všetkých potrebných aktualizáciách. Aktualizácie budú iba pre klientov, ktorí majú u nás zakúpený balíček. Pre klientov, ktorí majú zakúpený a aktívny balíček Optimal alebo Biznis služieb poskytujeme pravidelné automatické aktualizácie vzorovej dokumentácie spravidla na mesačnej báze. Všetky aktualizácie budú spĺňať najnáročnejšie kritériá špičkových odborníkov.

Služba je súčasťou balíčkov právnej ochrany.

Audit bezpečnostných projektov

Ak máte vypracovaný bezpečnostný projekt ale nie ste si istý jeho obsahom, máte aktualizáciu v súlade s platnou legislatívou? Určite sa pri kontrole chcete vyhnúť pokute. Pokiaľ máte pochybnosti o tom či váš bezpečnostný projekt obsahuje všetky náležitosti podľa aktuálneho zákona o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás.

Naše zistenia budú v písomnej správe obsahovať:

Prevádzkovateľ, oprávnená osoba, sprostredkovateľ v každej organizácií sa môže ocitnúť v situáciách, ktoré prináša reálny život a sám ich nedokážete efektívne vyriešiť. Potrebuje poradiť aj preto, lebo problém je nový a nie je súčasťou vypracovanej bezpečnostnej dokumentácie. Naštudovanie aktuálnej legislatívy ako aj vyhľadávanie informácií na internete, stojí určitý čas. Nie vždy je to postačujúce. V každom prípade odporúčame obrátiť sa na odborníka, ktorý ovláda legislatívu v súvislosti s ochranou osobných údajov a má ďalšie zručnosti v súvislosti s touto problematikou.

Zmluvy – optimálne nastavenie zmluvných podmienok

Pre našich klientov poskytujeme odborné poradenstvo prostredníctvom skúsených právnikov na vyjednávanie s inými subjektmi o zmluvných podmienkach týkajúcich sa nastavenia a záujmov našich klientov. Poskytujeme odborné poradenstvo pre široké portfólio subjektov pôsobiacich v oblasti zdravotníctva. Rozsah poskytovaného právneho a odborného poradenstva v oblasti zmluvnej dokumentácie je skutočne obsiahly.

Služba je súčasťou balíčkov právnej ochrany.

Transformácia praxí – pomoc pri transformácii praxí z fyzickej na právnickú osobu

Pre našich klientov poskytujeme špičkové, odborné poradenstvo v tejto oblasti za cenu až o 35 % nižšiu než iní poradcovia na trhu.

Zmeny – riešenia zmien v existujúcich spoločnostiach

Pre predplatiteľov  našich programov právnej ochrany OPTIMAL a BIZNIS poskytujeme veľmi zvýhodnené podmienky v tejto oblasti.

Predaj, prevod, oceňovanie praxí - Riešenie poradenstva a servisu súvisiaceho s predajom, prevodom a oceňovaním lekárskych praxí

Pre predplatiteľov  balíkov našich služieb OPTIMAL a BIZNIS poskytujeme veľmi zvýhodnené podmienky v tejto oblasti. Pri týchto činnostiach zúročujeme naše dlhoročné skúsenosti a znalosť špecifík jednotlivých súdov a súdnych rozhodnutí zohľadňujúcich našu spoločnú prax.

Manažérstvo kvality – systémy manažérstva kvality zdravotníckych zariadení

Našim klientom dávame k dispozícii naše bohaté skúsenosti podporené dlhoročnou praxou v oblasti manažérstva zdravotníckych zariadení. Počas našej praxe sme pomohli zefektívniť a zracionalizovať fungovanie a podnikanie ambulancií a kliník mnohých našich klientov z rôznych oblastí.

GDPR – riešenie agendy GDPR

Zabezpečujeme prostredníctvom renomovaných odborníkov na oblasť ochrany osobných údajov komplexnú agendu GDPR špecializovanú pre zdravotnícke zariadenia.

Ide najmä o:

Odborníci, s ktorými v tejto oblasti spolupracujeme, sa dlhodobo špecializujú priamo na oblasť ochrany osobných údajov, teda ide o skúsené osoby s množstvom praxe, znalosti prostredia a legislatívy.

Personalistika – riešenie personálnej agendy

Poradenstvo poskytované v úzkej súčinnosti s renomovanou advokátskou kanceláriou a jej jednotlivými odborníkmi, majúcimi dlhoročné a špičkové skúsenosti s riešením pracovnoprávnych sporov a súvisiacej agendy.

Služba je súčasťou balíčkov ÚČTO.

Účtovníctvo – Spracovávanie jednoduchého aj podvojného účtovníctva zdravotníckych zariadení

Predmetom tejto služby je spracovanie a vedenie účtovníctva, najmä však vedenie účtovnej evidencie predpísanej v zmysle príslušných právnych predpisov, vypracovanie účtovného denníka, hlavnej knihy a pomocných účtovných kníh, vyhotovenie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania, spracovanie mzdovej agendy a personálnej agendy (v prípade záujmu) v rozsahu služieb dojednaných v cenovej doložke.

Zverte svoje účtovníctvo našim špičkovým odborníkom v danej oblasti a ušetrite čas aj peniaze! Oplatí sa vám to najmä v kombinácii s nami ponúkanými balíčkami právnej ochrany.

Služba je súčasťou balíčkov ÚČTO.

Technické vybavenie, Softvér – podpora a pomoc s technickým vybavením ambulancií, sieťové vybavenie ambulancií a softvérová podpora

Sme schopní zapracovať a splniť informačno-technické požiadavky podľa aktuálnych potrieb našich klientov. Konkrétne podmienky zapracovania požiadaviek našich klientov budú závisieť od nastavených podmienok spolupráce medzi nami a našimi klientmi.

BOZP a OPP – poradenstvo a asistencia v oblasti BOZP a OPP

Vzdelávanie – Realizácia vzdelávacích seminárov a webinárov

Našim klientom, ktorí majú zakúpené balíčky programov právnej ochrany OPTIMAL BIZNIS poskytujeme účasť na seminároch zdarma v rámci dohodnutého rozsahu.

Tlmočenie – prekladateľský servis a tlmočenie

Spýtajte sa nás na možnosti spolupráce v tejto oblasti. Vo vašej praxi sa neraz vyskytnú situácie, kedy privítate prítomnosť tlmočníka alebo prekladateľa vo vašej ambulancii, resp. na vašom pracovisku. Pomôžeme vám zvládnuť aj takéto situácie ľahko, s prehľadom a profesionálne.

Kongresy - Zaregistrovanie na kongres, konferenciu, vybavenie leteniek, ubytovania, transferov, sprievodného programu, pomoc s vybavením stáže v zahraničí

Túto službu realizujeme na kľúč, čiastkovo alebo komplexne podľa vašich požiadaviek. Využite naše know how v tejto oblasti a ušetrite čas aj peniaze, ktoré by ste minuli pri vybavovaní všetkých náležitostí, alebo zbytočne zakúpili predražené služby v zahraničí. Vypýtajte si cenovú ponuku.

Legislatívne zmeny - Poradenstvo súvisiace s pripravovanými či už účinnými legislatívnymi zmenami, týkajúcimi sa práce klientov

Legislatíva v oblasti zdravotníctva sa mení pomerne často, je rozsiahla a často neprehľadná. Nestrácajte čas a peniaze hľadaním a sledovaním všetkých zmien a povinností, ale zverte sa do rúk našim expertom, ktorí pre vás pripravia vždy aktuálne informácie.

Poskytneme vám aj odborné poradenstvo spočívajúce v sledovaní legislatívnych zmien v relevantných právnych predpisoch a v ich dosahu na konkrétne podmienky vášho podnikania a fungovania.

Služba je súčasťou balíčkov právnej ochrany KLASIK, OPTIMAL aj BIZNIS.

Komunikácia - Pomoc a podpora v komunikácii s problematickými pacientmi a inými subjektmi

Pre klientov, ktorí majú zakúpené balíčky právnej ochrany KLASIK, OPTIMAL alebo BIZNIS poskytujeme v spolupráci s našou spolupracujúcou renomovanou advokátskou kanceláriou výrazné zľavy na potrebné poradenstvo v oblasti komunikácie a vysporiadania sa s problematickými pacientmi a sťažovateľmi, znepríjemňujúcimi fungovanie a podnikanie našich klientov. V tejto oblasti zúročujeme naše dlhodobé poznatky a skúsenosti smerujúce k zabezpečeniu potrebného kľudu pre našich klientov.

Zastupovanie - Zastupovanie klientov v správnych konaniach, súdnych a trestných konaniach

Pre klientov, ktorí majú zakúpené balíčky právnej ochrany KLASIK, OPTIMAL alebo BIZNIS poskytujeme v spolupráci s našou spolupracujúcou renomovanou advokátskou kanceláriou výrazné zľavy na zastupovanie našich klientov. Využite naše skúsenosti a skvelé výsledky, ktoré dosahujeme pre našich klientov. Vyžiadajte si konzultáciu, ak potrebujete našu pomoc. Sme vám k dispozícii a ochránime vás.

Vyjednávanie - Pomoc a podpora pre našich klientov v prípadoch, kde je potrebné vyjednávať so zdravotnými poisťovňami, prípadne kde zdravotná poisťovňa zaháji voči nášmu klientovi konanie

Pri spolupráci s našimi klientmi vždy dôsledne zdôrazňujeme ciele a záujmy našich jednotlivých klientov a ich špecifické potreby. V tejto oblasti sme už celému radu našich klientov umožnili a zefektívnili a pomohli nastaviť ich fungovanie.

Máte záujem o naše služby? Dohodnite si konzultáciu: