Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v novom režime

Čo ovplyvnilo vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov?

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ovplyvnila zásadná zmena vo forme Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia zdravotníckeho pracovníka, ktorá nahradila pôvodnú Vyhlášku 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Sústavné vzdelávanie sa realizuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania alebo neakreditovaných vzdelávacích aktivitách.
Zdravotnícky pracovník má povinnosť sústavne sa vzdelávať. Kritériom pri hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je dosiahnutie stanoveného počtu kreditov.

Povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať sa za obdobie krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 považuje za splnenú, ak zdravotnícky pracovník splní podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania do 180 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z  dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.

Hodnotenie vzdelávania

Hodnotenie vzdelávania sa vykonáva v  pravidelných päťročných cykloch, počítaných odo dňa registrácie zdravotníckeho pracovníka.

Ak vykonávate zdravotnícke povolanie vo viacerých povolaniach, hodnotenie sa vykoná v každom z nich osobitne. Ak vykonávate činnosť vo viacerých špecializačných odboroch, kredity získané za sústavné vzdelávanie sa vám sčítajú.

Na to, aby ste splnili podmienky sústavného vzdelávania, potrebujete získať celkom 90 kreditov v zdravotníckom povolaní lekár, alebo zubný lekár. Pokiaľ ide o výkon povolania v najčastejšom povolaní – zdravotná sestra, tá ma povinnosť získať celkom 50 kreditov za hodnotený 5 ročný cyklus.

Kredity

Pozor! Za autodidaktické testy môže zdravotnícky pracovník získať maximálne 20% kreditov z ustanoveného počtu, tj. napríklad pre povolanie lekár a zubný lekár je to 20% z 90 kreditov = maximálne 18 kreditov za Ad testy. Viac kreditov Vám nemôže byť podľa platnej Vyhlášky 74/2019 Z.z. uznaných.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest