Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je súčasťou klinického auditu

Novela Zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaviedla v §9b až 9d ako súčasť systému kvality poskytovateľa tzv. klinický audit.

Z právnych predpisov vyplýva, že klinický audit v zdravotníckych zariadeniach vykonáva ministerstvo zdravotníctva a osoby odborne spôsobilé na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 na základe písomného poverenia ministerstva zdravotníctva. Súčasťou tohto klinického auditu je aj kontrola splnenia zavedenia a dodržiavania systému hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Klinický audit je systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania:

  1. štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov;
  2. interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Bezpečnosťou pacienta je predchádzanie nežiaducej udalosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom nežiaducou udalosťou je:
a) udalosť alebo okolnosť, ktorá mohla spôsobiť alebo spôsobila poškodenie zdravia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorej bolo možné predísť; za nežiaducu udalosť sa považuje aj prípad, keď poškodeným je poskytovateľ alebo zdravotnícky pracovník,
b) neočakávané zhoršenie zdravotného stavu pacienta, v dôsledku ktorého došlo k poškodeniu zdravia s trvalými následkami alebo k úmrtiu pacienta, ktorému bolo možné predchádzať,
c) udalosť alebo okolnosť, ktorá mohla spôsobiť alebo spôsobila poškodenie zdravia pacienta, pri ktorej sa preukázalo, že jej bolo možné sa vyhnúť, alebo
d) situácia, pri ktorej bol identifikovaný postup, ktorý je nesprávny, nezodpovedá štandardným postupom a mohol by viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.

Vykonávacím predpisom, ktorý stanovuje minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je Vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá ustanovuje:

  1. rozsah hodnotenia bezpečnosti pacienta,
  2. minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako aj požiadavky u poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Pri hodnotení bezpečnosti pacienta sa u poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti posudzuje:
a) bezpečná identifikácia pacientov,
b) bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,
c) optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d) riešenie neodkladných stavov,
e) bezpečná komunikácia,
f) dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,
g) sledovanie spokojnosti pacientov,
h) ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

Bezpečná identifikácia pacienta sa týka prvotnej identifikácie pacientov preukazom poistenca, alebo elektronickým občianskym preukazom a tiež identifikácii pacienta v celom procese poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní zahŕňa predovšetkým zoznam uchovávaných liekov, postup ich bezpečného uchovávania, určenie podmienok pri používaní a aplikácii liekov, zavedenie systému priebežnej kontroly doby exspirácie, postupu evidencie liekov, ako aj postup na odstránenie zistených nedostatkov.

Optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spočívajú v zavedení a používaní postupu vstupných školení a periodických školení všetkých zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov zdravotníckeho zariadenia v oblasti hygieny rúk a bariérovej starostlivosti. V rámci týchto postupov je nutné, aby každé umývadlo malo zabezpečené hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky a schému správneho umývania a dezinfekcie rúk. V mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti a na rizikových miestach, najmä tam, kde sa manipuluje so zdravotníckymi pomôckami a pomôckami kontaminovanými biologickým materiálom musia byť zabezpečené dezinfekčné prostriedky.

Riešenie neodkladných stavov je zadefinované v zásade ako postup poskytnutia prvej pomoci. Nna tento účel Vyhláška požaduje od poskytovateľa ZS zdravotnej starostlivosti vypracovaný postup pravidelných kontrol funkčnosti zdravotníckych pomôcok a prístrojov na riešenie neodkladných stavov vrátane sledovania exspirácie liekov a vykonávanie zápisov a evidencie o vykonaných kontrolách. Taktiež pre splnenie podmienok je potrebné mať vypracovaný plán školení všetkých zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov minimálne dvakrát ročne. Podľa našich informácií z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky nejde o realizáciu 8h školení v poskytovaní prvej pomoci, ale o realizáciu preškolenia, resp. edukácie v oblasti poskytovania prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov a záznamu pri zistení nedostatkov v rámci interného hodnotenia bezpečnosti pacienta. Ďalej je to systém privolania odbornej pomoci a označenie liniek tiesňového volania na viditeľnom mieste.

Bezpečná komunikácia v tomto prípade znamená, že lekár a pacient musia mať dostatok času na konzultovanie svojho zdravotného stavu, pacient musí mať možnosť kladenia otázok, a zdravotnícky pracovník musí zabezpečiť, aby poskytol pacientovi informácie v takom čase a spôsobom, aby pacient informáciám porozumel.

Dodržiavanie práv pacienta je oblasť, ktorú poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má splnenú, v prípade ak vypracoval postup transparentného a jednotného spôsobu informovania pacientov o ich právach, sleduje a vyhodnocuje dodržiavanie práv pacientov a tiež pacientom umožní uloženie cenných predmetov.

Sledovanie spokojnosti pacientov je nevyhnutné realizovať napríklad dotazníkmi spokojnosti, ktoré budú pravidelne vyhodnocované a na ich základe budú prijímané, prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Ordinačné hodiny a zastupiteľnosť presne vymedzujú, aké informácie musí mať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre pacientov umiestnené na verejne dostupnom mieste. Patria sem informácie ako je ako napríklad meno a priezvisko lekára, zdravotnej sestry, špecializačný odbor, určenie hodín na pravidelné výkony, adresu pracoviska, telefón, email, a ďalšie údaje.

Vyhláška 444/2019 Z.z. ku každej z uvedených okruhov určuje konkrétne podmienky splnenia minimálnych požiadaviek, ktoré obsahujú najmä postupy, zoznamy, opatrenia, schémy, plány a ďalšie dokumenty, ktoré musí mať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zavedené vo svojom zariadení a riadiť sa nimi.

Pokiaľ nemáte ešte systém hodnotenia bezpečnosti pacienta vypracovaný, musíte tak urobiť najneskôr do 1.1.2021. Následne bude Ministerstvo zdravotníctva vykonávať kontroly, pričom ak sa nebudete vedieť preukázať zavedenými pravidlami bezpečnosti pacienta, hrozia Vám pokuty v tisíckach eur.

Zverte sa do rúk profesionálov. Systém bezpečnosti pacienta vám radi
vypracujeme tak, aby ste splnili všetky požiadavky, ktoré od každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti tieto pravidlá vyžadujú.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest