Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Vyberanie poplatkov lekármi

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní preukázateľne zaslať  príslušnému úradu samosprávneho kraja, miestne príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, cenník všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požadovať a vyberať úhradu. Akékoľvek zmeny v cenníku je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný bezodkladne a preukázateľne zaslať úradu príslušného samosprávneho kraja.

Za čo je možné požadovať a vyberať poplatky

Požadovať a vyberať poplatky je možné za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Ide napríklad o výkony, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pacienta pre účel získania vodičského oprávnenia, zbrojného pasu či zdravotného preukazu pre prácu s potravinami, či iného potvrdenia. 

Požadovať a vyberať poplatky je tiež možné za služby. Ide napríklad o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.

Taktiež v prípade vystavenia posudku o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia podľa zákona č. 437/2004 Zb. O náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. 

Ďalej ide napríklad o poplatky za vystavenie posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu, poplatku za vystavenie posudku o zdravotnom stave v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania. 

Zverejnenie cenníku poplatkov

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný svoj cenník, oznámený úradu príslušného samosprávneho kraja, umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste. Za prístupné a viditeľné miesto sú považované vstupné priestory pred ordináciou, priestory čakárne alebo iné verejne prístupné priestory zdravotníckeho zariadenia,  a zároveň uverejnenie cenníku na internetovej stránke poskytovateľa, v prípade ak ju má zriadenú.

Ročný registračný poplatok

Ročný registračný poplatok vyberaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nie je považovaný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ani za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Každý pacient má právo rozhodnúť sa, či pôjde k inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorému daný výkon zdravotná poisťovňa uhradí, alebo dobrovoľne využije možnosť ponúkanú poskytovateľom mimo systému zdravotného poistenia. 

V prípade keď sa pacient rozhodne zaplatiť za výkon alebo službu lekárovi poplatok, ide o dobrovoľnú úhradu na základe dohody medzi lekárom a pacientom. 

Je to voľba pacienta. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie podmieňovať ďalšie poskytnutie zdravotnej starostlivosti vykonaním uhrádzaného výkonu práve uňho. 

Pacient musí mať dostatok informácií o tom, že môže dostať predmetnú zdravotnú starostlivosť z prostriedkov zdravotného poistenia. 

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest