Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Výmenné lístky, ich potreba a platnosť

Výmenné lístky predstavujú písomné odporúčanie všeobecného lekára alebo iného odborného lekára, na základe ktorého bude pacientovi poskytnutá špecializovaná ambulantná starostlivosť, uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Výmenné lístky tiež lekárovi – špecialistovi poskytujú podstatné informácie o zdravotnom stave pacienta, diagnóze pacienta a o tom, čo má byť predmetom daného vyšetrenia u špecialistu. 

Výmenný lístok tak ušetrí predovšetkým čas, nakoľko lekár – špecialista nebude musieť vykonávať vyšetrenia, ktoré už boli predtým vykonané všeobecným lekárom a urýchli sa tak správna diagnostika a liečba pacienta. 

Vydaný výmenný lístok platí na celom území Slovenskej republiky. Pacient si tak sám vyberie, u ktorého špecialistu si dá potrebné vyšetrenie urobiť. To však neznamená, že špecialista musí automaticky každého pacienta prijať. Lekár je oprávnený odmietnuť pacienta v prípade stanovenom zákonom, napríklad ak je mimoriadne pracovne zaťažený. To však neplatí v prípade, ak ide o urgentné prípady. 

Výmenný lístok od všeobecného lekára nemá obmedzenú časovú platnosť, alebo určitý časový limit, v ktorom sa môže dať pacient vyšetriť u špecialistu. Lekár – špecialista však dátum vydania výmenného lístku uvádza zdravotnej poisťovni. Zdravotné poisťovne takýmto spôsobom kontrolujú čakaciu lehotu u jednotlivých lekárov, čo ovplyvňuje ich hodnotenie. V takomto prípade je bežné, že si špecialista vyžiada od pacienta nový výmenný lístok s dátumom, ktorý bude odrážať reálnu čakaciu lehotu na predmetné vyšetrenie.

V prípadoch, keď pacient nie je spokojný s ošetrením u lekára – špecialistu a plánuje navštíviť iného špecialistu v rovnakom odbore, musí požiadať svojho všeobecného lekára o vydanie nového výmenného lístku.

Podľa § 8 ods. 5 Zákona č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, výmenný lístok nie je potrebný v prípade: 

  • špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
  • na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
  • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, 
  • dispenzarizácie,
  • ochranného ambulantného liečenia,
  • poskytnutia špecializovanej ambulantnej starostlivosti v doplnkových ordinačných hodinách alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby podľa § 8 ods. 10. 
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest